MH
Bocskai István
11. Páncélozott Hajdúdandár
Könyvtára

könyvtár - hadtudomány - had- és helytörténet - kiállítások - előadások - műhelymunka

Az előző cikkben említett szovjet emlékművekkel kapcsolatos a következő kutatási jelentés. Valóban tényleg annyi hősi halott nyugodott az emlékművek alatt, mint ahány személyt feltüntettek rajta? A 232. lövészhadosztály, hadosztálytörzs, hadosztály hadműveleti tisztjének neve, aki 1944. november 23-án vesztette életét Felsőzsolcán, szerepelt az Alföldi-palota előtt emelt szovjet emlékmű márványtábláján. A hadműveleti tiszt eltemetési helyével kapcsolatos kérdések a könyvtárban helyet kapó HTBK DSZ „Elfeledett emlékezet” Háborús Kegyeleti Kutatócsoport kutatásvezetőjéhez, Csákvári Sándorhoz érkeztek. 

A KULT-22287/2018 iktsz.-ú kutatási engedély alapján - a megkeresésnek megfelelően - az alábbi kérdésekre kellett választ találni (kutatási és megjelenési engedély itt):

  • Fellelhető-e a szovjet katonák tárgybeli helyszínen történt eltemetésének tényét hitelt érdemlően bizonyító korabeli dokumentum (Debrecen központi terén az Alföldi palota előtt?)
  • Fennmaradt-e bármilyen olyan releváns dokumentum (így különösen jegyzőkönyv, építési napló, helyszínrajz), amely alapján az 1967. évi exhumálás és újratemetés körülményei, illetve esetleg az eltemetett szovjet katonák személyazonossága is megállapíthatóak lennének?
  • Ismert-e, illetve megállapítható-e a (Köz)temetőn belüli új sírhely pontos helyszíne?

A felvetett kérdésekre történetileg megalapozott és igazolható módon a következő válaszok születtek:

Debrecen központi terén (továbbá a város más területein is) az adott időszakban meglehetősen nagy számban történtek elsődleges szovjet temetkezések (többek között a Városháza mellett is), melyeknek mai szóval élve precíz nyilvántartása volt és van. Ezen forrásanyagot a korábbiakban feldolgoztuk és nagyrészt közkézre adtuk. A temetkezésekről szóló forrásanyag kis részben személyi adatokat is tartalmaz. A megnevezett személyek között a keresett őrnagy - személyét azonosítható módon - NEM SZEREPEL!

Boguszlavszkij őrnagy veszteségi adatai szerint Debrecen központi terén temetésre került. Kitüntetési lapja szerint azonban halálának helye FELSŐZSOLCA!

Itt szükséges megjegyezni, hogy a Felsőzsolcán bekövetkezett haláleset nem zárja ugyan ki a debreceni temetés lehetőségét, azonban - megfelelően hitelt érdemlő dokumentáció hiányában - minden további következtetést erősen bizonytalanná tesz! A Felsőzsolcán meghalt szovjet katonák kis részének neve és későbbi Ónod községben való temetésük ismert. A keresett személy neve ezek között nem szerepel.

A második kérdéscsoportra (exhumálás 1967) vonatkozóan elsődleges forrásokkal nem rendelkezünk. Boguszlavszkij őrnagy neve azonban felbukkan az Alföldi palota előtti emlékmű neveket bőségesen tartalmazó egyik (ma már általunk nem fellelhető) márványlapján, továbbá a szovjetek egyik (dátumozás hiányában, szövegkörnyezete szerint azonban mindenképpen jóval 1945 után keletkezett) emlékműre vonatkozó dokumentumában!

A debreceni Köztemetőben kialakított új sírhely - az Alföldi palota elől exhumált szovjet katonák feltételezhető sírhelye - fellelhető. Annak azonban semmiféle írásos dokumentációja nincs! Itt találhatjuk a korábbi sír kettő eredeti márványtábláját is.

A fentebb tapasztalható bizonytalanságok miatt legfeljebb következtetésekre, esetleg áttételes bizonyításra szorítkozhatunk:

Felsőzsolcán bekövetkezett halála után a keresett személy Debrecen központi terén (ma Kossuth tér) ideiglenes temetésre került közelebbi módon nem meghatározott helyen, de feltételezhetően a Városháza mellett levő közös sírba!

A Városháza mellett levő sír került később az Alföldi palota előtt létesített emlékmű alá! (A Városháza mellett levő sírról korabeli fotóval rendelkezünk!) Az ideiglenes sír sorsáról a város mb. tiszti főorvosa írásban rendelkezett. Ugyanekkor a település más területein fellehető ismert ideiglenes sírokat is exhumálták.

varoshaza temetes

  tforvos intezkedes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A városháza előtt szovjet katonák fegyverrel tisztelegnek a sír mellett.                   A tisztiorvos engedélye az exhumálásra
Forrás: Debreceni Köztemető - Katonák (Debrecen, 2016)                                          Forrás: MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
eredeti kép: Méliusz Juhász Péter Könyvtár Heltörténeti Gyűjtemény 

1945. május 1-jén avatták fel a 22 szovjet tiszt sírját is rejtő emlékművet az Alföldi palota (Alföldi Takarék) épülete előtt. 

Nem ismert időpontban - az Alföldi palota előtt emelt emlékmű egyik márványlapjáról - készített fényképen jól azonosítható módon láthatjuk a keresett személy nevét és rendfokozatát.

Nem ismert időpontban - az Alföldi palota előtt emelt emlékmű márványlapjain szereplő nevek felsorolása szovjet forrásból.

emlekmu neveknevsor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előző pont kapcsán fontos megjegyzés, hogy a szovjet forrás(ok) alapján nevezett emlékművön száz (100) főt meghaladó mennyiségben tüntettek fel személyeket, a valóságban azonban az ott temetettek létszáma huszonkettő (22) fő!

           A feltüntetett időpontban végzett exhumálásról és a debreceni Köztemetőben végzett újratemetésről elsődleges forrásaink nincsenek. Visszaemlékezések és személyes tájékoztatás alapján az egykori Alföldi palota előtt levő emlékmű alatt temetett szovjet katonák mostani nyughelye a város Köztemetőjének un. Szovjet sírkertje, ahol elhelyezték az egykori emlékmű kettő eredeti márványtábláját is. (Nem a neveket felsoroló táblákat!)

koztemeto
A debreceni Köztemetőben kialakított új sírhely - az Alföldi palota elől exhumált szovjet katonák feltételezhető sírhelye

Összegzés:

Legnagyobb emberi és szakmai alázattal végzett szakmai munkánk ellenére az előtárt adatok történeti bizonytalansága MAGAS! Ennek oka az elsődleges források hiánya. Következtetésképpen nevezett személy mai sírhelyének megállapítása a történetírás szabályainak megfelelően nem lehetséges!  

Az adatfeltáró munkát végezték, a kutatási jelentés megfogalmazását lehetővé tették:

Beke Gábor
Csákvári Sándor
Horváth Attila helytörténet kutató
Majoros László nyá. mk. ezredes
Martinkovits Katalin
Nyika János temető-fenntartási és ügyfélszolgálati csoportvezető (Debreceni Köztemető)
Papp József, Koós Károly- és Podmaniczky-díjas helytörténeti kutató
Szendiné dr. Orvos Erzsébet főlevéltáros, igazgató (Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára)

A feltárt adatokat szakmailag lektorálta:
Dr. Lippai Péter
Dr. Mazsu János

A kutatási jelentést lezártam 2018. február 17-én 10 óra 30 perckor!

Esetlegesen később felmerülő kérdésekre a lehetséges kérdésre vonatkozó lehetőség szerinti forrásanyag átadása mellett a továbbiakban is készek vagyunk válaszolni.

Debrecen, 2018. február 17.

Csákvári Sándor kutatásvezető

{fastsocialshare}